top of page

יסודות הפסיכותרפיה

אוגדן מזמין אותנו- את המטפלים ואת המטופלים- להאזין בכל פעם מחדש גם לגלוי ולמוכר. ביון מציע לנו להגיע לכל פגישה "ללא זיכרון וללא תשוקה", ואוגדן במילותיו קורא למפגש רענן בכל פעם מחדש, עם התיאוריה ועם הקליניקה: "כל מה שנראה למטופל כמובן מאליו לא יטופל עוד ככזה. אדרבא, יש לתהות על המוכר, להתעמק בו, לברוא אותו מחדש במסגרת האנליטית".
הפגישה הראשונה, סטינג, החזקה, הכלה, העברה, סיום טיפול... לכאורה תכנים מוכרים שנשחקו עד דק. האומנם? ומה אם נקשיב לתכנים הללו, שנראים לנו כמובנים מאליהם, וכפי שאוגדן ממליץ נתהה על המוכר, נתעמק בו ונברא אותו מחדש במסגרת האנליטית?
בחינה מחדש של מושגים מוכרים, בכל נקודת זמן בהתפתחות המקצועית, מפיחה בהם חיים ומעניקה להם משמעויות חדשות.
אני סבורה שהקריאה המחודשת בטקסטים המוכרים עתידה להעשיר אתכם כמטפלים ולאפשר לכל אחד מכם לנסות ולגבש את השפה והטכניקה המתאימה לו בנקודת הזמן המקצועית הנוכחית.
ולכן, לא הייתי מוותרת על האפשרות ללמוד מחדש רעיונות ישנים, ולראות איך ניתן להטמיע אותם בתוך החשיבה הקלינית ובתוך העבודה בפועל.

משך ההרצאות: כ-10 שעות

מחיר: 550 ש״ח

ההרצאות כוללות את המאמרים הרלוונטיים ופתוחות למשך שנה.

bottom of page